New Zealand - High School - Middleton Grange School

โรงเรียนมัธยมศึกษา MIDDLETON GRANGE SCHOOL – INTERNATIONAL COLLEGE เป็นโรงเรียนคริสเตียนสหศึกษาแบบบูรณาการ เริ่มก่อตั้งในปี 1964

มีมาตรฐานทางวิชาการในระดับสูง มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนแต่ละบุคคลอย่างเต็มที่ รวมถึง

การปลูกฝังบุคคลิกภาพและคุณลักษณะนิสัยที่ดี เพื่อให้นักเรียนเติบโต มีความพร้อมทั้งกายและใจ อันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคต