ค่าโปรแกรม

ค่าโปรแกรมจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เลือกเรียนและมีวันที่เริ่มเรียนตามที่โรงเรียนกำหนดไว้
ดังรายละเอียดด้านล่างนี้